Militære ruller

I militærarkivene er det en stor mengde forskjellige ruller eller lister over personer. Det er brukt forskjellige benevnelser på de forskjellige rullene over tid. Her gis en kort framstilling av hvordan dette henger sammen.

De forskjellige rullene kan i utgangspunktet deles i tre forskjellige typer ut i fra hvilken funksjon de er tiltenkt. Den koden som er benyttet i kodefeltet i databasen er også tatt med.

Stamruller STAM
Dette er oversiktsruller for et geografisk område over alle gutter som over tid kan være aktuelle for militærtjeneste. Disse er organisert geografisk på sogn eller kommune og innenfor det på legd eller område og deretter på gård.

Innskrivnings og loddtrekningsruller MSKR
Dette er lister som blir utarbeidet i forbindelse med at det skal utplukkes noen til tjeneste. Lista inneholder da alle personer som kan være aktuelle og med en angivelse av de er å anse som tjenestedyktige eller ikke. I en periode ble det utført en loddtrekning blant de aktuelle kandidatene og da kalles det loddtrekningsruller. Med i dette systemet hører også det som kalles Av- og Tilgangslister som er lister ført av den lokale prest over de som er kommet til siste år eller av en eller annen grunn har gått ut. Det finnes også en del konfirmantlister i dette materialet.

Kompaniruller KPR
Dett er lister for det enkelte kompani eller annen enhet over de som er inne til tjeneste. Disse listene inneholder som regel også offiserer. I dette systemet kan det også finnes lister over personer som av forskjellige grunner er fritatt for tjeneste.

I tillegg til disse rullene finnes det også en del annet personrelatert materiale. Det kan være straffelister STRAF med de som er dømt til en eller annen straff. Dessuten har militæret sin egen jurisdiksjon slik at det finnes en del materiale som dekker dette og som er merket JUS. Til slutt inneholder arkivene også en del skiftemateriale merket SKIF.